ھﻔﺖ ﮔﻨﺎه ﻛﺒﯿﺮه و ھﻼﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه

رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری: رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده، از ﻣﮫﻠﮑﺎت ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺎھﯽ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ھﻮﺷﺪار داده و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
«از ھﻔﺖ ﮔﻨﺎه ھﻼک ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻨﮫﻢ أﺟﻤﻌﯿﻦ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ: ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ آن
ﮔﻨﺎھﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺎ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺟﺎدو و ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﻪ ﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻲ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﻮد ﺧﻮاری و ﺧﻮردن ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ و ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن (ﻓﺮار ﮐﺮدن) در روز
ﺟﻨﮓ و اﻓﺘﺮاء و ﺗﮫﻤﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ زﻧﮫﺎی ﻣﻮﻣﻦ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﺗﮫﻤﺖ و اﻓﺘﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﺪه».
/ 0 نظر / 45 بازدید