احکام صدقه فطر (فطریه) در مذهب حنفی

سلام . اگه زحمتی نیست مطلبی درباره فطریه بنویسید . متشکرم

جواب
 احکام صدقه فطر (فطریه) در مذهب حنفی

فطریه مقدار نیم صاع (دو کیلو و 30 گرم ) گندم یا

قیمت آن است که مسلمان آنرا در روز عید از مال خود به نیازمندان پرداخت می کند به جهت پاکسازی نفس خویش و جبران آنچه که ممکن است در روزه اش خللی وارد گشته باشد چون سخن بیهوده و بدزبانی و ...

 مقدار فطریه سال 93 را برای هر نفر 3000 تومان اعلام نموده اند.

فطریه را باید از طرف: خود و تک تک فرزندان صغیرش پرداخت نماید. اما چنانچه فرزند یا فرزندان غنی داشت، فطریه از مال خودشان پرداخت می شود.

بر شوهر واجب نیست که فطریه همسرش را بپردازد و زن در این مورد فرد مستقلی به حساب می آید که اگر شرایط فطریه را دارا باشد باید فطریه اش را پرداخت نماید و اگر نداشته باشد بر وی فطریه نیست، ولی اگر شوهرش داوطلبانه فطریه همسرش را پرداخت کرد جائز است و اگر فرزندان کبیری داشت که هم فقیر بودند و هم دیوانه،

باید فطریه را از طرف آنان نیز بپردازد.

فطریه بر مسلمانی واجب است : که علاوه بر قرض و حوائج اصلی و نیازمندی  خانواده، مالک 85 گرم طلا یا معادل آن در صبح روز عیدفطر نیز باشد و اگر کسی این مقدار توانایی مالی نداشت صدقه فطر بر او لازم نیست و حتی دیگران می توانند به او فطریه پرداخت نمایند.

حوائج اصلی عبارت است:
1- مسکن آن
2- اثاثیه خانه آن
3- لباسهای آن
4- وسائل سواری آن
5- آلات و ابزاری که از آنها در بدست آوردن معیشت خویش یاری می جوید.

 فطریه بر مال کودک و دیوانه نیز لازم می شود.

صدقه فطر در هنگام طلوع صبح روز عیدفطر واجب می گردد و اگر کسی قبل از این وقت مرد یا فقیر گردید، فطریه بر وی واجب نیست. همچنین اگر کسی بعد از طلوع فجر روز عید متولد یا مسلمان گردید، فطریه ندارد.

اداء فطریه جلوتر از روز عید در طول رمضان نیز جائز است ولی مستحب است قبل از خارج شدن به سوی مصلی پرداخت گردد.

اگر کسی فطریه را در طول رمضان اداء کرد جائز است، بلکه این امر مستحسن و نیکو نیز هست. تا فقیر بر آمده ساختن لباس و نیازمندی های لازم دیگر برای خود و خانواده اش در روز عید قادر گردد.

پرداخت نکردن فطریه تا بعد از  نماز  عید مکروه است مگر در صورتی که این تاخیر به جهت عذری باشد.

منبع: فقه المیسر، کتاب درسی حوزه علمیه اهل سنت

/ 0 نظر / 135 بازدید