سخنان بزرگان

نیمی از مردم جهان، افرادی هستند که چیزهایی برای گفتن دارند ولی قادر به بیان آن نیستن 
 
ونیم دیگرافرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ،اما همیشه در حال حرف زدن هستند
 
 
(رابرت لی فراست Robert Frost)
 


 
اگر یکـــ سال ثمر از کاری را خواستی گندم بکار، اگر دو سال خواستی درختـــ بکار 
 
اما اگر صد سال ثمر خواستی به مردم یاد بده 
 
 
کـنـفـوسیـوس -- Confucius "

 
 
 
 
تنها کاری را تا فردا کنار بگذار،
 
که حاضری بمیری بدون اینکه انجامش داده باشی
 
 
(پابلو روئیس پیکاسو-- Pablo Ruiz Picasso) ...
 

 
 
 
 
اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی ، 
 
یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد، یا کاری بکن که قابل نوشتن باشد .
 
 
بنجامین فرانکلین " 

 
 
 
انسان موجود عجیبی استـــــ 
 
اگر به او بگـویید در آسمـان، یـکصد میـلیارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد
 
بی چون و چرا می پـذیرد، اما اگر در پارکی بـبیند روی نیـمکـتی نوشته اند رنگی نشـوید
 
بی درنگــــ انگشتــــ خود را روی نیمکتــــ می کـشد تا مـطمئـن شـود 
 
 
نیچه
.

 
 
 
 
 
 
مهم نیستــــ اگر انـسـان بـرای کـسی که دوسـتـش دارد غـرورش را از دستـــــ بـدهـد ؛ 
 
امـا فـاجـعـه اسـتــــــ اگر بـه خـاطـر حـفـظ غـرور ، کـسی را که دوسـتـــــ دارد از دستـــــ بـدهـد .
 
 
 
ویـلـیـام شکـسـپـیـر

 
 
 
 
هـر حـقـیـقــتی از سـه مـرحـلـه می گـذرد:
 
 
ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـیـشود
 
بـعـد بـه شـدتـــــ بـا آن مـخالـفـتـــــ مـیـشـود
 
و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدـیهـی پـذـیـرفـتـه میـشـود
 
 
آرتورشوپنهاور "

 
 
 
 
 
مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات اتومبیلرانی "فرمول یک" در دنیا اول شد
وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت:
تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند، من گاز می دهم ...
 
 
DECIDE while others are delaying
(تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند)...
 

 
 
 
 
درد من مرگــــ مردمی استـــــ که گدایی را قناعتـــ ، بی عرضگی را صبر وبا تبسمی بر 
 
لبـــــ این حماقتها را حکمتـــــ خدا مینامند
 
 
گاندی
.

 
 
 
 
 
حـتـی افـرادی هـم که مـعـتـقـد هـستـنـد سـرنـوشـتـــــ هـمه از قـبـل تعـیـیـن شـده و قـابـل 
 
تغـیـیـر نیـسـتـــــــ ؛ مـوقـع رد شـدن از خـیـابـان ابـتـدا دو طـرفـــــ آن را نگاه میـکـنـنـد .
 
 
اسـتـیـون هـاوکـیـنگـــــ...
 

 
 
 
 
قـرار نـیـسـتــــــ مـن طـوری زنـدگی کـنـم کـه دنـیـا دوسـتــــــ داره ،
 
خـبــــــ طـبـعـا قـرارهـم نـیـسـتــــــ دنـیـا هـمـونطـوری بـچـرخـه کـه مـن دوسـتــــــ دارم.
 
 
 
"جـروم دیـویـد سـالـیـنجـر"... 
 


 
 
 
جـهـان سـوم جـایی سـتــــ کـه هـر کـس بخـواهـد مـمـلکـتـش را آبـاد کـنـد خانـه اش 
 
خـرابـــــ مـیـشـود ، وهـر کـس بخـواهـد خانـه اش را آبـاد کـنـد بـایـد یـرای ویـرانی 
 
مـمـلکـتـش بکـوشـد.
 
 "پـروفـسـور مـحـمـود حـسابی"... 
 

 
 
 
در سـن هـشـتـاد و سـه سـالگی از " فـرانکــــ لـویـد رایـتـــــ" مـعـمـار بـزرگـــــ و 
 
نـامـدار پـرسـیـدنـد
 
ازمـیـان کـارهـای بـزرگـی که انـجـام داده ایـد ؛ کـدام را بـیـشـتـر می پـسـنـدیـد ؟
 
کـه او پـاسـخ می دهـد : کـار بـعـدی را .... 
/ 0 نظر / 16 بازدید