ساخت کلیسا از استخوان مسلمانان

از استخوان های مسلمانانی که برای ساخت این کلیسا کشته شده بودند، بسازند.

شایان ذکر است در ساخت این کلیسای عجیب، استخوان های بیش از چهل هزار مسلمان به کار رفته است.

نکته جالب اینجاست که با وجود چنین کلیسایی در مهد اروپا که مدعی دفاع از حقوق بشر و آزادی است، مسیحیان می گویند مسلمانان تروریست هستند لذا باید به بهانه مبارزه با تروریسم به کشورهای مختلف اسلامی همچون عراق، افغانستان، پاکستان و غیره حمله پیشدستانه کنیم و به آنان امان ندهیم.

در پایان تنها مطلبی که قابل ذکر است این است که به واقع چه تفاوت فاحشی وجود دارد بین محبت حضرت عیسی مسیح (ع) که در دین مبین اسلام  اوصاف ایشان آمده، با محبتی و آموخته هایی که مسیحیان امروز از کتاب مقدس آموخته اند و آن را اجرا می کنند.


Inline image 1
Inline image 2
Inline image 3

Inline image 5
Inline image 6
Inline image 7
Inline image 8

مشهورترین

/ 0 نظر / 16 بازدید