انجام دادن ده عمل، ده عمل دیگر را نابود میکند

   ١  – انجام دادن کارهای خیـر ، اعمال بد انسان را نابود می کند.

  ٢  – توبه کردن بعد از انجام گناه ، گناه را محو و نـابود می کند.

  ٣  – عدل و انصاف کردن در برابر مـردم ، ظلم را نابود می کند.

  ۴  – صدقه دادن در راه الله«ج» ، بلاها را از انسان دور می کند.

  ۵  – پشیمانی در برابر اعمال نیک،سخاوت را از انسان می گیرد.

  ۶  – تکبر کردن و غرور داشتن ، علـم انسان را از بین می ـبرد.

  ٧  – دروغ گفتن در هر حـالت ، رزق انسان را از او می گیرد.

  ٨  – خشم نمودن و غضب کردن،عقل انسان را به زمین می زند.

  ٩-غم و غصه خوردن در برابر مشکلات دنیا،عمر را ضایع وکم می کند.

١٠-غیبت کردن از مردم،اعمال نیک وکردار خیرانسان رانابود می کند.  

/ 0 نظر / 15 بازدید